Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Úsilie spoločnosti DDI v
oblasti ochrany údajov a nariadenia GDPR

Ako naši klienti profitujú z našich opatrení v oblasti bezpečnosti údajov

Náš svet sa stále viac riadi digitálnymi technológiami, ktoré zhromažďujú údaje o jednotlivcoch, preto sa spoločnosť DDI usiluje chrániť osobné údaje, ktoré nám zverujú naši klienti, dodávatelia, partneri a zamestnanci. 

Spoločnosť DDI má k dispozícii zdroje, zásady a procesy určené na ochranu údajov vrátane Oddelenia pre bezpečnosť údajov a zodpovednú osobu, ktorá priebežne monitoruje globálne štandardy. Okrem toho chápeme, že ochrana údajov vyžaduje úsilie každého spolupracovníka v našej organizácii a vyžaduje, aby každý z našich spolupracovníkov pravidelne absolvoval školenia o bezpečnosti údajov s cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy ochrany údajov. Tiež vyžadujeme od našich predajcov, aby spĺňali naše štandardy ochrany osobných údajov.

Nariadenie GDPR a ďalšie novinky v oblasti zákonov

Dňa 25. mája 2018 nadobúdajú právnu účinnosť nové predpisy na ochranu osobných údajov s názvom Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Nariadenie GDPR rozširuje práva na ochranu údajov jednotlivcov s pobytom v Európskej únii a zavádza nové povinnosti pre poskytovateľov služieb, ako je spoločnosť DDI, ktorí spravujú a spracúvajú osobné údaje z EÚ. Spoločnosť DDI vníma nariadenie GDPR ako príležitosť na prehĺbenie nášho úsilia o ochranu súkromia a údajov interne aj s našimi zákazníkmi na celom svete.

V tejto novej ére ochrany osobných údajov sa vyžadujú činnosti nad rámec zásad a systémových nastavení a sú potrebné organizačné zmeny aj zmeny kultúry. Dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje partnerstvo medzi spoločnosťou DDI, jej externými sprostredkovateľmi a našimi zákazníkmi. Spoločnosť DDI sa zaväzuje dodržiavať nariadenie GDPR vo všetkých našich prevádzkach a pri poskytovaní služieb našim klientom. Sme tiež odhodlaní pomáhať našim zákazníkom pri jeho dodržiavaní v každom kroku nášho partnerstva. Spoločnosť DDI podrobne analyzovala požiadavky nariadenia GDPR a zavádza vylepšenia našich produktov, zmlúv a dokumentácie. Tiež zvyšujeme povedomie a kompetencie našich spolupracovníkov na celom svete, aby sme podporili jeho dodržiavanie.

Naše úsilie. Aké výhody vám prinesie?

Keď máte partnera, ktorý zachováva súlad s najnovšími trendmi a požiadavkami na ochranu údajov, znamená to:

  • Vyššiu dôveru medzi vašou organizáciou a vašimi zamestnancami, pokiaľ ide o integritu údajov a používanie citlivých údajov.
  • Istotu, že údaje zverené spoločnosti DDI sú bezpečné a chránené podľa právnych predpisov.
  • Najvyššiu úroveň dôvernosti všetkých údajov a informácií o zamestnancoch od jednotlivých prispievateľov až po generálneho riaditeľa.
  • Transparentnosť ohľadom toho, ako spravujeme údaje (spracovanie, zdieľanie a uchovávanie) a podporujeme našich klientov a partnerov, aby robili to isté.
  • Záväzok využívať osvedčené postupy v oblasti ochrany súkromia a údajov.
  • Zodpovednosť za ochranu údajov našich zákazníkov.

Nepredpokladajte, že partneri a dodávatelia sa správnym spôsobom starajú o údaje, ak to nevedia dokázať. Partnerstvo s organizáciou, ktorá nie je v súlade s platnými nariadeniami, vás vystavuje zbytočnému ohrozeniu vašej povesti, vašich peňazí a, čo je najdôležitejšie, vašich ľudí. Ste ochotní toto riziko podstúpiť?

Zodpovedná osoba:

Ak chcete položiť akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany údajov v spoločnosti DDI a dodržiavania nariadenia GDPR, obráťte sa na našu zodpovednú osobu Russa Whitea na adreseDataProtectionOfficer@ddiworld.com alebo na telefónnom čísle 412-376-5803.

 

Ďalšie zdroje:

Zistite, ako spoločnosť DDI zabezpečuje údaje

Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov

Nariadenie GDPR

Táto stránka bola vyvinutá na prezentáciu pohľadu spoločnosti DDI a jej úsilia v oblasti ochrany súkromia a údajov. Nesmie sa považovať za právne ani odborné poradenstvo. Organizácie musia využiť informácie svojho vlastného právneho poradcu k výkladu pravidiel ochrany údajov a súkromia a k záležitostiam, ktoré sa týkajú ich obchodných činností, produktov a služieb.     

Talk to an Expert: GDPR
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Spoločnosti DDI dávam povolenie k zhromažďovaniu a spracovávaniu mojich osobných údajov na zaistenie služieb pre mňa a na účely marketingu a prieskumu. Som si vedomý/á svojich práv a toho, akým spôsobom budú využité moje údaje, ako sa uvádza v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti DDI. Som si vedomý/á, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Enter security code:
 Security code