Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Privacybeleid van Development Dimensions International

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 26 februari 2019.
(Klik hier om een PDF-versie van dit beleid te downloaden.)

De site die u bekijkt is ontwikkeld en wordt beheerd door Development Dimensions International (DDI). DDI levert diverse internetgebaseerde hulpmiddelen om leiderschapsoplossingen te ondersteunen, waaronder de ontwikkeling van leiderschap, talentstrategie en evaluatieoplossingen voor de wereldwijde markt. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verzameling en het gebruik van informatie op de websites en platforms op sites waarin naar dit beleid wordt verwezen ("Sites").

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot ons Privacybeleid of onze privacywerkwijzen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via° DataProtectionOfficer@ddiworld.com . Het gebruik van informatie die is verzameld via onze Sites zal beperkt blijven tot het doel waartoe die is verzameld, dat wil zeggen de dienst te leveren waarvoor de klant DDI heeft aangetrokken, informatie te verstrekken aan potentiële klanten of informatie te verzamelen over sollicitanten voor carrièremogelijkheden bij DDI.

DDI is op grond van het Privacy Shield Framework verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie inclusief namen, bedrijfsnamen, e-mailadressen, functienamen, adressen, telefoonnummers en IP-adressen die DDI ontvangt en draagt ze vervolgens over aan een externe partij die optreedt als vertegenwoordiger van DDI. DDI is gecertificeerd onder EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework zoals uitgevaardigd door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgebracht van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. DDI heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken verklaard zich te houden aan de principes van het Privacy Shield. Indien er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid en de principes van het Privacy Shield, prevaleren de principes van het Privacy Shield. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en inzage in onze certificering naar° https://www.privacyshield.gov/ .

Alle gegevens, ongeacht het land van herkomst, worden overgebracht naar, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten. Gegevens zijn ook wereldwijd toegankelijk en kunnen worden gebruikt door bevoegde klanten of DDI-medewerkers die op locatie diensten verlenen aan de klant.

Bovendien voldoet DDI aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de daaraan verbonden vereisten en parameters inzake persoonlijke gegevens zoals voorgeschreven in het AVG/GDPR-mandaat.

Behoudens het bovenstaande, is DDI wat betreft persoonlijke gegevens die conform het EU-US- en Swiss-US Privacy Shield Framework worden ontvangen of overgedragen, onderworpen aan de bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission als toezichthouder. In bepaalde gevallen kan DDI verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar te maken in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan voorschriften op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving. Hoewel we ons houden aan de in de sector geldende normen en al het mogelijke doen om de privacy van gebruikers te beschermen, kan het voorkomen dat we persoonlijke informatie bekend moeten maken als dit wettelijk verplicht is en we te goeder trouw menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is in verband met een lopende gerechtelijke procedure, om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding betekend aan de Sites, om uw rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen en om fraude te onderzoeken. We delen geen persoonlijke informatie met derden, behalve als dit onderdeel uitmaakt van de levering van diensten of zoals anderszins vermeld in dit beleid.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website , kunt u het recht hebben een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Dit Privacybeleid behandelt de volgende privacyproblemen:

Voor alle sites

Gegevensverzameling
Gegevensgebruik
Serviceberichten
Klantenservice
Externe tussenpersonen en dienstverleners
Bedrijfstransformaties
Keuze/opzeggen
Links
Socialemediafuncties
Beveiliging
Aanvaardbaar gebruik
Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) corrigeren/bijwerken/verwijderen/deactiveren
Bewaren van gegevens
Overdracht of toewijzing
Wijzigingen in het Privacybeleid
Bescherming van gegevens van kinderen
Klachten oplossen
Contactgegevens

Voor de websites van DDI

Discussieforums
Een collega e-mailen
Uw cv indienen voor vacatures
Profielen
Widgets
Blogs, chatrooms, message boards en openbare forums
Aanbevelingen van klanten
Gegevensgebruik
Cookies voor online chat met klantenservice
Zoekmachinecookies
Trackingtechnologieën
Lokale opslag – HTML 5/Flash-cookies
Adverteren
Logbestanden
Abonneren op de nieuwsbrief
Online chat met klantenservice
Online vragenlijsten

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend informatie die is verzameld via de Sites en dekt geen informatie die mogelijk wordt verzameld doordat er software is gedownload van de Sites of externe sites die kunnen worden geopend via de koppelingen op de Sites.

Gegevensverzameling

DDI, onze klanten, potentiële klanten, betrokkenen of sollicitanten zijn de eigenaars van de informatie die wordt verzameld op de Sites. DDI verzamelt informatie van onze gebruikers op verschillende punten op de Sites. Externe aanbieders van cumulatieve diensten voor analyse van websiteverkeer en marketing automation platforms worden ook door DDI gebruikt voor marketing- en procesverbeteringsdoeleinden, inclusief de verzameling van IP-adressen voor de analyse van webverkeer en het oplossen van problemen in gebruikersprocessen.

Klanten gebruiken de Sites om persoonlijke informatie van kandidaten/sollicitanten te verzamelen, waaronder namen, adressen en telefoonnummers, voor specifieke vacatures. Er bestaat geen directe relatie tussen de site van de klant en de Sites, al kunnen klantsites op verzoek van de klant worden gekoppeld aan inhoud op de Sites.

Om de volledige functionaliteit van de Sites te kunnen gebruiken, kan een gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te verstrekken. Persoonlijk identificeerbare informatie kan worden gedeeld en gebruikt door DDI en de klant voor wie de betreffende site wordt gehost, evenals door externe leveranciers die door de klant zijn ingeschakeld om assessment- en selectieprocessen uit te voeren voor kandidaten of werknemers.

Voor sites waarbij u een gebruikersaccount hebt, bent u als enige verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u denkt dat de vertrouwelijkheid is geschonden, neemt u contact op via DataSecurityOffice@ddiworld.com .

De informatie die wordt verzameld, wordt nooit verkocht aan of gedeeld met derden zonder voorafgaande goedkeuring tenzij anders vermeld in dit beleid.

Gegevensgebruik

DDI gebruikt individuele dossiers of andere gegevens niet op een manier waarop personen of klantorganisaties kunnen worden geïdentificeerd als bron van de gegevens, behalve voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Samenvattingen van geaggregeerde data-analyses kunnen in het openbaar worden gepresenteerd (zoals wetenschappelijke congressen). Evaluatie van onze algemene werkwijze en cumulatieve resultaten met professionele doelgroepen zorgt ervoor dat de assessmentmethoden van DDI up-to-date blijven met best practices en voldoen aan professionele, technische en juridische normen. In deze samenvattingen blijven afzonderlijke klantorganisaties en de identiteit van deelnemers volledig vertrouwelijk en kunnen resultaten (dankzij de verzamelvorm) niet worden gekoppeld aan individuen of klantorganisaties, maar de samenvattingen kunnen wel worden gekoppeld aan specifieke sectoren.

Samenvattingen van geaggregeerde gegevens kunnen tevens worden gebruikt om normatieve profielen ('benchmarks') te maken voor assessments. Normatieve profielen identificeren individuen of klantorganisaties niet. De brongegevens kunnen echter worden teruggekoppeld naar sommige of alle klantorganisaties die zijn opgenomen in de dataset om de kenmerken van de norm steekproef te definiëren (zoals platform, sector, etc.). Organisatienamen worden niet genoemd tenzij 5 of meer organisaties bijdragen aan het samengevoegde profiel en goedkeuring van de organisatie geven om de naam weer te geven. Aan de hand van normatieve profielen zullen personen of bijdragende organisaties nimmer als zodanig kunnen worden geïdentificeerd.

Serviceberichten

Soms is het nodig om een aan een dienst gerelateerd bericht te sturen. Als bijvoorbeeld een of meer van onze Sites tijdelijk niet bereikbaar is/zijn wegens onderhoud, kunnen we gebruikers een e-mailbericht sturen. Over het algemeen kunnen gebruikers niet kiezen om zich af te melden voor dergelijke berichten. Het betreft informatieve berichten ten aanzien van de geleverde dienst en geen berichten van promotionele aard.

Klantenservice

We communiceren regelmatig met gebruikers om de gevraagde diensten te leveren en over problemen die ze hebben met hun account antwoorden we via e-mail of telefoon, al naargelang de wensen van de gebruiker.

Externe tussenpersonen en dienstverleners

Om bepaalde diensten te kunnen leveren, kan het zijn dat we de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, aanvullen met informatie van externe bronnen zoals bedrijfs- en brancheprofielen. We werken tevens samen met andere externe partijen om specifieke diensten of functies op onze Sites te kunnen bieden (zoals livechat). We delen alleen de informatie die noodzakelijk is voor de externe partij om deze diensten te kunnen leveren. Het is deze externe partijen niet toegestaan persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken behalve met als doel om deze diensten te kunnen leveren. We delen, verkopen, verhuren of ruilen geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) met derden voor hun reclamedoeleinden.

Keuze/opzeggen

Gebruikers die gegevens verstrekken zoals wordt gevraagd door de Sites, of die de Sites blijven gebruiken nadat ze de gelegenheid hebben gekregen dit Privacybeleid te lezen, gaan daardoor akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid en het gebruik door DDI van de gegevens die DDI verzamelt zoals beschreven in dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dient u de diensten niet te gebruiken. Gebruikers hebben ook het recht om hun vooraf verleende toestemming te herroepen, in welk geval de toegang tot Sites en het gebruik van diensten zal worden beëindigd.

Links

Sites kunnen links bevatten naar externe sites. Wees u ervan bewust dat DDI niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. We raden onze gebruikers aan op te letten wanneer ze onze Sites verlaten en het privacybeleid te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Beveiliging

De DDI-sites hanteren industrienormen en redelijke voorzorgsmaatregelen om de gegevens van onze gebruikers te beschermen tijdens de verzending en ontvangst van gegevens. Wanneer gebruikers persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken via de Sites, worden hun gegevens zowel online als offline beschermd. Wanneer u vertrouwelijke gegevens op onze Sites invoert, coderen we die gegevens met behulp van SSL-technologie (secure socket layer). Bovendien worden alle gegevens op schijf gecodeerd via hardwarecodering.

De servers die persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, bevinden zich in een beveiligd Tier 4-gegevenscentrum. Uitsluitend medewerkers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Die medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van onze bezoekers te respecteren.

Aanvaardbaar gebruik

Dit gedeelte is van toepassing op de softwaresystemen en alle bijbehorende elektronische of gedrukte Help en documentatie die wordt gebruikt via de Sites.

Gebruikers krijgen niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sub-licentie gegeven, herroepbare toestemming om de Sites te openen en weer te geven op hun computerschermen en om uitvoer te genereren van de Sites zoals bedoeld volgens de beschrijvingen in de relevante documentatie van de Sites. Gebruikers erkennen dat DDI niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor eventuele prestatie- of operationele problemen die voortkomen uit het negeren van de gepubliceerde, technische specificaties die noodzakelijk zijn voor toegang tot de Sites. DDI zal niet aansprakelijk zijn of in gebreke gesteld kunnen worden wegens niet-nakoming van operationele of prestatieverplichtingen veroorzaakt door een technisch of ontwerpprobleem binnen het elektronische netwerk, waardoor de gebruiker geen toegang heeft tot het openbare internet.

Noch de Software, de vensters in de Software, noch de gedrukte uitvoer uit de Software mogen worden gebruikt door of bekend worden gemaakt aan derden, behalve voor zover vereist in verband met onderzoek door de overheid of toezichthouders.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, is het gebruikers niet toegestaan: (i) de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren; (ii) de Software te decompileren, reverse engineeren of gebruiken met de bedoeling de Software geheel of gedeeltelijk te 'hacken'; (iii) de Software te verspreiden, vermarkten, verhuren, leasen, toegang te verlenen tot de Software of de Software over te dragen aan externe partijen; of (iv) de Software te wijzigen tenzij anders bepaald. Uit hoofde hiervan worden geen licenties, rechten of belangen in handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken van DDI toegekend.

Voor meer informatie leest u de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst van DDI.

Persoonlijk identificeerbare gegevens corrigeren/bijwerken/verwijderen/deactiveren

Indien de persoonlijk identificeerbare informatie van een gebruiker verandert of als een gebruiker onze diensten niet meer wenst te gebruiken, bieden we voor klantbeheerders een manier om de persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker te openen, corrigeren, bij te werken of te verwijderen/deactiveren. DDI kan aanvragen voor gegevensrechten niet accepteren voor de gebruikers van onze klant, omdat de klanten de controllers zijn van die gegevens. Als verwerker van klantengegevens kan DDI alleen de rechtstreekse instructies van de gegevenscontroller (onze klanten) opvolgen. Individuele gebruikers die hun individuele gegegevensrechten bij ons aanvragen worden doorgestuurd naar de klant.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of om u diensten te kunnen leveren, inclusief statistische normering, gedurende een periode van maximaal 5 jaar na inactiviteit van de gebruiker. Wij bewaren en gebruiken uw geanonimiseerde gegevens voor onderzoeksdoeleinden en waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en onze overeenkomsten na te leven.

Overdracht of toewijzing

Overdracht of toewijzing in verband met zakelijke overdrachten of faillissement. In geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of andere verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen de gebruikersgegevens die eigendom zijn van ons of die we beheren één van de activa zijn die aan derden worden overgedragen. We behouden ons het recht voor, als onderdeel van dit soort transactie, uw persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld van gebruikers van de Services over te dragen of toe te wijzen aan derden. Gegevens die via bepaalde Sites worden verzameld, zijn echter het eigendom van onze klantorganisaties en worden niet aangemerkt als activa die zonder voorafgaande toestemming kunnen worden overgedragen. Anders dan zover is bevolen door een faillissementsrechtbank of een andere rechtbank, of anderszins is overeengekomen met u, zijn het gebruik en de openbaarmaking van alle overgedragen gebruikersgegevens onderworpen aan dit beleid. Eventuele informatie die u verstrekt of die wordt verzameld na dit type overdracht is mogelijk onderworpen aan een nieuw privacybeleid dat door de opvolgende entiteit is aangenomen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We werken dit Privacybeleid soms bij. In geval van wijzigingen, plaatsen we deze op de Sites en op andere plaatsen die we hiervoor geschikt achten, zodat onze gebruikers altijd weten welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en onder welke omstandigheden we deze eventueel delen of openbaar maken.

Als we persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers op een andere wijze gaan gebruiken dan vermeld op het moment van verzameling, zullen wij gebruikers op de hoogte stellen door gedurende dertig dagen een melding op de Sites te plaatsen of gebruikers te e-mailen voordat de wijziging van kracht wordt.

Bescherming van gegevens van kinderen

De Sites publiceren geen inhoud en verzamelen geen gegevens die zijn gericht op kinderen.

Klachten oplossen

In overeenstemming met de Privacy Shield Principles verbindt DDI zich om klachten op te lossen over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Inwoners van de EU en Zwitserland die vragen of klachten hebben met betrekking tot ons Privacy Shield-beleid dienen zich eerst te wenden tot DDI via:° DataProtectionOfficer@ddiworld.com, telefonisch via +1-412-376-5803, of per post tot:

Attn: DDI Data Protection Officer
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017

Voor klachten van betrokkenen uit de EU en Zwitserland die niet direct met DDI kunnen worden opgelost, heeft DDI ervoor gekozen samen te werken met respectievelijk EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), en te voldoen aan informatie en adviezen die de DPA's en de FDPIC mogelijk verstrekken met betrekking tot dergelijke onopgeloste klachten (zoals verder beschreven in de Privacy Shield-principes). Neem contact met ons op voor doorverwijzing naar de relevante DPA- of FDPIC-contactpersonen.

Als uw Privacy Shield-klacht niet kan worden opgelost via de bovenstaande kanalen, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op bindende arbitrage voor sommige resterende claims die niet zijn opgelost door andere verhaalmechanismen. Zie bijlage 1 van het Privacy Shield 1 op° https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit beleid, kunt u contact opnemen met DataSecurityOffice@ddiworld.com .

Attn: DDI Data Protection Officer
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
+1-412-376-5803

DE REST VAN DIT PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP DE ZAKELIJKE WEBSITES VAN DDI DIE GEBRUIKMAKEN VAN DE TOPLEVELDOMEINEN VAN DDIWORLD.COM EN DDI.COM (HIERNA "INTERNETSITES"). U KUNT ERVOOR KIEZEN NIET VERDER TE LEZEN ALS U NIET OP EEN VAN DE DDI-INTERNETSITES BENT.

Discussieforums

Dit deel vormt een bindende juridische overeenkomst die van toepassing is op het gebruik van DDI-discussieforums. Door deze forums te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de forums. Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van en deelname aan alle diensten vervat in DDI-discussieforums. We behouden ons het recht voor deze overeenkomst aan te passen en uw voortgezette gebruik van de DDI-discussieforums houdt in dat u dergelijke aanpassingen aanvaardt. Indien u de wijzigingen in deze voorwaarden niet acceptabel vindt, dient u uw gebruik van de DDI-discussieforums te beëindigen.

Een collega e-mailen

Als u besluit om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een collega op onze Sites te wijzen, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw collega. We sturen uw collega automatisch een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt uitgenodigd om de site te bezoeken. DDI slaat deze gegevens op met als enige doel deze eenmalige e-mail te sturen en bij te houden of ons verwijzingsprogramma succes heeft.

Uw collega kan contact met ons opnemen via webmaster@ddiworld.com om ons te verzoeken deze informatie uit onze database te verwijderen.

Uw cv indienen voor vacatures

Indien u onze online service voor het indienen van cv's gebruikt om te solliciteren op of in aanmerking te komen voor een vacature bij DDI, dient u ons uw contactgegevens te verstrekken (waaronder uw huidige adres, telefoonnummer en e-mailgegevens).

U ontvangt automatisch een eenmalige e-mail ter bevestiging van de indiening van uw sollicitatiebrief. DDI slaat deze gegevens op met als enige doel deze eenmalige e-mail te sturen en de indiening van uw sollicitatiebrief te controleren.

U kunt contact met ons opnemen via° resumes@ddiworld.com°om ons te verzoeken deze informatie uit onze database te verwijderen.

Profielen

Informatie die wordt ingediend door gebruikers van de Sites, wordt opgeslagen in een gebruikersprofiel. Daarna verzamelde informatie die te maken heeft met dat gebruikersprofiel, die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden en/of externe partijen wordt gekoppeld aan het profiel om de inhoud van de site te verbeteren voor de gebruiker. Dit profiel wordt gebruikt om het bezoek van gebruikers aan de Sites te personaliseren en hen relevante inhoud te sturen.

We kopen marketinggegevens van externe partijen en voegen deze toe aan onze bestaande gebruikersdatabase om beter gerichte advertenties te kunnen sturen en relevante informatie te bieden die naar onze mening voor onze gebruikers van belang kan zijn. We gebruiken deze informatie om het profiel van individuele gebruikers te verbeteren of te verfijnen. Deze cumulatieve marketinggegevens zijn daarom ook gekoppeld aan de profielen van de gebruikers.

Widgets

Widgets ondersteunen functies die vereisen dat gebruikers bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken omdat ze ervoor hebben gekozen om deel te nemen. Deze informatie wordt op veel verschillende manieren verzameld, zoals formulieren, enquêtes, prijsvragen, forums, aanmelding of afmelding voor mailings en het corrigeren of bijwerken van persoonlijk identificeerbare informatie, en wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is verzameld.

Blogs, chatrooms, message boards en openbare forums

Als u persoonlijke informatie online plaatst die openbaar toegankelijk is, kunt u daarop ongevraagd berichten van andere partijen ontvangen. Wij wijzen u erop dat wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online openbaar maakt - bijvoorbeeld op blogs, berichtenborden, via e-mail of in chatruimten - die informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare gegevens die u in deze forums verstrekt. Indien u uw persoonlijke informatie uit onze blog of groepsforum wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via° DataProtectionOfficer@ddiworld.com .°Als wij uw persoonlijke informatie in sommige gevallen niet kunnen verwijderen, zullen wij u dit laten weten met vermelding van de reden.

Socialemediafuncties

Onze website bevat socialemediafuncties zoals knoppen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze sites kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze Site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten werken. Socialemediafuncties worden hetzij door derden hetzij rechtstreeks op onze Site gehost. Uw interactie met deze functies valt onder het Privacybeleid van het bedrijf dat dit aanbiedt.

Aanbevelingen van klanten

Wij plaatsen aanbevelingen van klanten op onze website die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voordat wij deze aanbevelingen plaatsen, vragen wij klanten via e-mail om toestemming om hun naam samen met hun aanbeveling te mogen plaatsen. Indien u wilt dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd uit dit deel van onze website, kunt u contact met ons opnemen via DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Gegevensgebruik

Bezoekers van de Site verstrekken op vrijwillige basis persoonlijke informatie via zichtbare gegevensinvoer of gegevensverzameling. Persoonlijke informatie wordt alleen beschikbaar gesteld aan DDI wanneer deze vrijwillig door u is ingediend. Zodra DDI dergelijke informatie ontvangt, wordt deze naar het DDI-kantoor gestuurd dat het beste kan reageren op uw verzoek of opmerking. Wij zullen informatie over u niet aan derden verhuren, verkopen of vrijgeven, behalve zoals is beschreven in dit Privacybeleid.

DDI kan dergelijke informatie tevens gebruiken om evenementen of nieuwe producten en diensten aan te kondigen. DDI gebruikt de verzamelde informatie om de inhoud van onze website en bestaande producten en diensten te verbeteren en om effectiever met u te communiceren. Ondanks alle inspanningen daartoe, zijn internet- en e-mailcommunicatie echter nooit 100% vertrouwelijk en het kan gebeuren dat naar ons gestuurde informatie door andere partijen wordt gelezen of verkregen. Als wij uw informatie vrijgeven of delen, doen wij dit uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie is bestemd.

Cookies voor online chat met klantenservice

Onze externe online klantenservice maakt gebruik van cookies om profielinformatie (ingediend door personen die contact willen krijgen met DDI) te koppelen aan de chatsessies die worden beheerd door medewerkers van de klantenservice van DDI (operators). Door een cookie te plaatsen, hoeven gebruikers hun profielinformatie maar één keer in te voeren zodat ze tijd besparen tijdens de chatsessie. Andere statistische informatie over hoe onze websites worden gebruikt, wordt verzameld om de gebruiker te helpen bij zijn/haar ervaring met de klantenservice.

Zoekmachinecookies

Onze externe dienstverlener gebruikt cookies om bezoeken aan onze site te koppelen aan doorklikken op per klik betaalde, gesponsorde advertenties die door DDI op externe zoekmachinesites zijn geplaatst. Hiertoe wordt een cookie op de computer van een gebruiker geplaatst wanneer hij/zij op een van onze gesponsorde, per klik betaalde advertenties klikt. Wanneer de gebruiker vervolgens een van de speciale conversiepagina's van DDI bereikt, wordt de cookie gekoppeld aan onze webpagina. Wanneer er een match wordt gemaakt, registreert de externe dienstverlener een succesvolle conversie voor DDI.

Sommige van onze externe dienstverleners (bv. analysediensten voor cumulatief websiteverkeer zoals Google Analytics, zoekmachines en livehelpchat) gebruiken cookies op onze site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

Dit Privacybeleid geldt uitsluitend voor het gebruik van cookies door de Sites en niet voor het gebruik van cookies door derden.

Trackingtechnologieën

Technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën worden door DDI en onze marketingpartners gebruikt op een aantal van onze sites. Deze technologieën worden gebruikt voor de analyse van trends, de opslag van uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat u deze niet elke keer dat u de site bezoekt opnieuw hoeft in te voeren, het beheer van de site, het traceren van de bewegingen van gebruikers op de site en om demografische gegevens te verzamelen van onze clientèle in het algemeen. Wij kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in cumulatieve vorm.

Lokale opslag – HTML 5/Flash-cookies

Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze site te leveren, of om advertenties op basis van uw webbrowseractiviteiten weer te geven, gebruiken LSO's zoals HTML 5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5-LSO's te verwijderen.

Adverteren

We werken samen met een advertentienetwerk van een externe partij om advertenties op onze website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites teneinde advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door° hier°te klikken°(of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

Logbestanden

Zoals de meeste standaard websites gebruiken ook wij logbestanden om statistische informatie te verzamelen over hoe onze Sites worden gebruikt. Tot deze gegevens behoren IP-adressen (internetprotocol), het type browser, de internetprovider (ISP), verwijzende/laatst bekeken pagina's, platformtype, datum-/tijdstempel en het aantal klikken.

De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt om trends te analyseren, de Sites te beheren, de bewegingen van gebruikers te traceren in de cumulatieve informatie en om brede demografische informatie te verzamelen voor gebruik in cumulatieve vorm. We kunnen ervoor kiezen de bovenstaande logbestandsinformatie te traceren aan de hand van individuele gebruikersprofielen, doch alleen wanneer de gebruiker vrijwillig een uniek identificeerbare cookie heeft ingesteld door zich bij de Sites aan te melden met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Abonneren op de nieuwsbrief

De externe dienstverlener voor publicatie van de DDI-nieuwsbrief verzamelt en bewaart bezoekersinformatie op een veilige en vertrouwelijke manier namens DDI om aanmeldingen voor de e-mailnieuwsbrief te beheren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, e-mailadreslijsten, artikelen, antwoorden in vragenlijsten, brieven en gebruiksstatistieken.

Deze informatie is het eigendom van DDI en is niet toegankelijk voor enige andere externe partij. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de afmeldinstructies te volgen die in ieder bericht staan.

Online chat met klantenservice

De externe DDI-klantenservice voor onlinechat verzamelt en bewaart gebruikersinformatie op een veilige en vertrouwelijke manier namens DDI om de online chatsessies te kunnen beheren.

Wanneer gebruikers deze functie gebruiken, wordt hen gevraagd hun namen in te voeren in de door hen gewenste notatie en details. Tijdens de chat nemen gebruikers deel aan een livesessie voor vragen en antwoorden met DDI-operator. Onze externe dienstverlener voor online chat met de klantenservice houdt afschriften van deze chatsessies bij. Na de chat kan gebruikers worden gevraagd om een exit-vragenlijst in te vullen zodat we waardevolle feedback kunnen krijgen over de DDI-diensten. Het invullen van de exit-vragenlijst gebeurt geheel vrijwillig. In de vragenlijsten kunnen gebruikers worden gevraagd om contactgegevens en demografische gegevens. Gegevens worden tevens verzameld door middel van cumulatieve trackinginformatie uit cookies. Onze externe dienstverlener voor online chat met de klantenservice gebruikt de verzamelde informatie om de aan DDI verleende dienst te verbeteren. Er wordt geen informatie gedeeld met andere externe partijen.

Online vragenlijsten

De externe dienstverlener voor de online vragenlijsten van DDI verzamelt en bewaart gebruikersinformatie op een veilige en vertrouwelijke manier namens DDI om de online vragenlijsten te kunnen beheren. Deze dienstverlener stelt DDI in staat enquêtes en vragenlijsten te maken voor verspreiding onder mogelijke respondenten.

Onze externe dienstverlener voor online vragenlijsten houdt respondenteninformatie bij die mogelijk informatie bevat over partijen die DDI-vragenlijsten ontvangen en andere demografische informatie en gegevens die van nut kunnen zijn voor DDI. Onze externe dienstverlener voor online vragenlijsten gebruikt verzamelde informatie om de aan DDI verleende dienst te verbeteren. Er wordt geen informatie gedeeld met andere externe partijen.

Talk to an Expert: nl-nl
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Ik geef DDI toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken bij de levering van diensten aan mij en voor marketing- en onderzoeksdoeleinden. Ik ben op de hoogte van mijn rechten en de wijze waarop mijn gegevens worden gebruikt zoals genoemd in DDI's beleid inzake gegevensbescherming.

Enter security code:
 Security code