Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti
Development Dimensions International

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú platné od 1. februára 2020.
(Kliknite sem, ak si chcete stiahnuť tieto pravidlá vo formáte PDF.)

Lokalitu, ktorú si prezeráte, vytvorila a spravuje spoločnosť Development Dimensions International (DDI). Spoločnosť DDI poskytuje celý rad internetových nástrojov na podporu riešení vedenia ľudí vrátane rozvoja zručností vedenia ľudí, stratégie riadenia talentov a riešení hodnotenia pre globálny trh. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie a používanie informácií z webových stránok a platforiem na lokalitách, na ktorých sa nachádza odkaz na tieto pravidlá („Lokality“).

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našich Pravidiel ochrany osobných údajov alebo postupov, obráťte sa na nášho referenta pre ochranu osobných údajov na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com . Používanie informácií zhromaždených prostredníctvom našich Lokalít bude obmedzené na účel, na ktorý sa zozbierali, čiže na poskytovanie služby, na ktorú si klient spoločnosť DDI najal, poskytovanie informácií potenciálnym klientom, zhromažďovanie informácií na účely prieskumu alebo zhromažďovanie informácií o žiadateľoch o pracovné príležitosti v spoločnosti DDI.

Spoločnosť DDI je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, medzi ktoré patria mená, názvy spoločností, e-mailové adresy, názvy pracovných pozícií, adresy, telefónne čísla a IP adresy, ktoré dostane, na základe rámca Privacy Shield Framework, a následne prevedie na tretiu stranu, ktorá vystupuje ako zástupca v mene spoločnosti DDI. Spoločnosť DDI má certifikáciu EU-U.S. Privacy Shield Framework a Swiss-U.S. Privacy Shield Framework ustanovený Ministerstvom obchodu USA, ktorý sa týka zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov prenesených z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov. Spoločnosť DDI pre Ministerstvo obchodu potvrdila, že dodržiava princípy Privacy Shield. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a princípmi Privacy Shield budú mať prednosť princípy Privacy Shield. Ak chcete zistiť viac o programe Privacy Shield a pozrieť si našu certifikáciu, navštívte stránku https://www.privacyshield.gov/ .

Všetky údaje, bez ohľadu na krajinu pôvodu, sa prenášajú do Spojených štátov amerických, kde sa aj spracúvajú a ukladajú. K údajom sa môže pristupovať alebo sa môžu používať aj na celom svete na miestach, kde sa nachádzajú oprávnení spolupracovníci klienta alebo spolupracovníci spoločnosti DDI, ktorí poskytujú služby klientovi.

Spoločnosť DDI okrem toho dodržiava všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a súvisiace požiadavky a parametre týkajúce sa osobných údajov, ako sú predpísané v rámci nariadenia GDPR.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, pokiaľ ide o osobné údaje prijaté alebo prenesené podľa rámca EU-U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, na spoločnosť DDI sa vzťahujú právomoci presadzovania regulačných predpisov, ktoré má Federálna obchodná Komisia USA (Federal Trade Commission). V určitých situáciách sa od spoločnosti DDI môže požadovať, aby zverejnila osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov, vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva. Hoci vyvíjame štandardné a primerané úsilie na ochranu údajov používateľov, je možné, že v prípade, že to bude vyžadovať zákon, zverejníme osobné informácie, ak budeme v dobrej viere presvedčení, že takýto krok je potrebný z dôvodu splnenia požiadaviek prebiehajúceho súdneho konania, súdneho príkazu alebo súdneho sporu voči Lokalitám, na ochranu vašich práv, vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb a vyšetrovanie podvodov. Nezdieľame osobné informácie s tretími stranami, okrem prípadov, keď ide o súčasť poskytovania služieb alebo ak je inak uvedené v týchto pravidlách.

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie popísané na webovej lokalite rámca Privacy Shield , môžete mať po vyčerpaní ostatných postupov na riešenie sporov nárok na iniciovanie záväzného rozhodcovského konania.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa venujú nasledovným aspektom ochrany osobných údajov:

Pre všetky Lokality

Zhromažďovanie informácií
Používanie informácií
Servisné oznámenia
Služby pre zákazníkov
Tretie strany – sprostredkovatelia a poskytovatelia služieb
Prevody podniku
Možnosť voľby/zrušenie odberu
Odkazy
Funkcie sociálnych médií
Zabezpečenie
Prijateľné použitie
Oprava/aktualizácia/odstránenie/deaktivácia osobných identifikačných údajov
Uchovávanie údajov
Zážitky virtuálnej reality
Prevod alebo postúpenie
Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov
Ochrana údajov detí
Riešenie sťažností
Kontaktné údaje

Pre internetové lokality spoločnosti DDI

Súhlas pre marketing
Uchádzajte sa o pracovné príležitosti cez tretiu stranu - dodávateľa
Profily
Miniaplikácie
Blogy, chatovacie miestnosti, diskusné fóra a verejné fóra
Referencie zákazníkov
Používanie informácií
Súbory cookie online chatu služieb pre zákazníkov
Súbory cookie vyhľadávacieho nástroja
Technológie sledovania
Lokálne ukladanie – súbory cookie HTML 5/Flash
Reklamy
Odber bulletinu
Online chat služieb pre zákazníkov
Online prieskumy

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom Lokalít, a nevťahujú sa na informácie, ktoré sa môžu zhromažďovať prostredníctvom softvéru stiahnutého z Lokalít alebo lokalít tretích strán, na ktoré je možný prístup prostredníctvom odkazov uvedených na Lokalitách.

Zhromažďovanie informácií

Vlastníkmi informácií zhromažďovaných na Lokalitách sú spoločnosť DDI, naši klienti, potenciálni klienti, dotknutá osoba prieskumu alebo žiadatelia o prácu. Spoločnosť DDI zhromažďuje informácie od našich používateľov na niekoľkých rôznych miestach na Lokalitách. Spoločnosť DDI tiež využíva na účely zlepšenia marketingu a procesov tretie strany – poskytovateľov analytických služieb agregovaného prenosu údajov a automatizačných marketingových platforiem, vrátane zhromažďovania IP adries, na analyzovanie webového prenosu údajov a ladenie používateľských procesov.

Klienti pomocou Lokalít zhromažďujú osobné informácie uchádzačov/žiadateľov vrátane mien, adries a telefónnych čísel, ktoré sa vzťahujú na konkrétne zverejnené alebo vytvorené pracovné miesto. Neexistuje žiadny priamy vzťah medzi lokalitou klienta a Lokalitami, aj keď na žiadosť klienta môžu lokality klienta odkazovať na obsah na Lokalitách.

Ak chce používateľ využívať všetky funkcie, ktoré Lokality ponúkajú, môžu sa od neho požadovať určité osobné identifikačné údaje. Osobné identifikačné údaje môže zdieľať a používať spoločnosť DDI a klient (pre ktorého sa zabezpečuje hosting príslušnej lokality), ako aj s akékoľvek iné tretie strany – dodávatelia, ktorých zabezpečuje klient s cieľom uľahčiť hodnotenie uchádzačov alebo zamestnancov alebo výberové procesy.

V prípade lokalít, na ktorých máte používateľský účet, ste výhradne zodpovední za zachovávanie dôvernosti vášho používateľského mena a hesla. Ak sa domnievate, že došlo k narušeniu dôvernosti vašich údajov, kontaktujte adresu DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Zhromaždené informácie sa nikdy nepredávajú tretím stranám ani nezdieľajú bez predchádzajúceho súhlasu, ak nie je inak uvedené v týchto Pravidlách.

Používanie informácií

Spoločnosť DDI nebude používať jednotlivé záznamy alebo iné údaje spôsobom, ktorý identifikuje jednotlivcov alebo klientove organizácie ako zdroj údajov, s výnimkou účelov, na ktoré sa zhromažďujú.

Súhrny analýz agregovaných údajov sa môžu prezentovať verejným publikám (napr. na vedeckých konferenciách). Hodnotenie všeobecných prístupov spoločnosti DDI a akumulovaných výsledkov s profesionálnym publikom zaisťuje, aby metódy hodnotenia využívané spoločnosťou DDI neustále zodpovedali najlepším postupom a profesionálnym, technickým a právnym štandardom. Tieto súhrny môžu odkazovať na všeobecné odvetvia, avšak totožnosť klientových organizácií a totožnosť jednotlivcov zostáva v plnej miere dôverná.

Súhrny agregovaných údajov sa môžu používať aj na vytváranie normatívnych profilov (alebo „porovnávacích štandardov“) pre hodnotenia. Normatívne profily nebudú identifikovať jednotlivcov ani klientove organizácie; zdrojové údaje však môžu odkazovať na niektoré alebo všetky organizácie klientov, ktoré sú zahrnuté v súbore údajov, na účel definovania charakteristík normatívnej vzorky (napríklad platformy, odvetvia a pod.). Názvy organizácií nebudú citované bez súhlasu a ak súčasťou agregovaného profilu nebude 5 alebo viac organizácií. Normatívne profily nebudú v žiadnom prípade umožňovať identifikáciu údajov jednotlivca alebo prispievajúcej organizácie ako takej.

Servisné oznámenia

V zriedkavých prípadoch je potrebné posielať oznámenia týkajúce sa servisu. Napríklad ak je dočasne pozastavený prístup k jednej alebo viacerým z našich Lokalít z dôvodu údržby, môže sa vygenerovať e-mailové oznámenie a odoslať koncovým používateľom. Používatelia vo všeobecnosti nemôžu zrušiť odber týchto oznámení; táto komunikácia slúži na informovanie o vykonávaní servisu a nie je vo svojej podstate propagačná.

Služby pre zákazníkov

S používateľmi pravidelne komunikujeme na účel poskytovania požadovaných služieb a pokiaľ ide o otázky o ich účte, odpovedáme e-mailom alebo telefonicky, podľa požiadaviek používateľa.

Tretie strany – sprostredkovatelia a poskytovatelia služieb

Na účel poskytovania určitých služieb môže spoločnosť DDI doplniť osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, o informácie zo zdrojov tretích strán, napríklad z profilov spoločností a priemyselných profilov. Vytvárame partnerstvá s ďalšími tretími stranami s cieľom zabezpečiť na našich Lokalitách konkrétne služby alebo funkcie (napr. live chat). Zdieľame iba tie informácie, ktoré daná tretia strana potrebuje na zabezpečenie týchto služieb. Tretie stany smú používať osobne identifikovateľné údaje len na účel zabezpečenia týchto služieb. Osobne identifikovateľné údaje nezdieľame s tretími stranami na ich reklamné účely, ani im ich na tieto účely nepredávame, neprenajímame a neobchodujeme s nimi.

Možnosť voľby/zrušenie odberu

Používatelia, ktorí poskytnú informácie požadované Lokalitami alebo ktorí pokračujú v používaní Lokalít po tom, ako mali príležitosť pozrieť si tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, tým vyjadrujú súhlas s podmienkami týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a s tým, aby spoločnosť DDI používala informácie, ktoré zhromaždí, podľa popisu v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Tí, ktorí s týmito Pravidlami osobných údajov nesúhlasia, nemôžu Služby využívať. Používatelia tiež majú právo odvolať predchádzajúci súhlas. V takom prípade by sa ukončil prístup k Lokalitám a využívanie Služieb.

Odkazy

Lokality môžu obsahovať odkazy na externé lokality. Upozorňujeme, že spoločnosť DDI nie je zodpovedná za postupy ochrany osobných údajov týchto iných lokalít. Našim používateľom odporúčame, aby si všímali, kedy opúšťajú naše Lokality, a aby si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov každej webovej lokality, ktorá zhromažďuje osobne identifikovateľné údaje.

Zabezpečenie

Na Lokalitách spoločnosti DDI sa prijímajú štandardné a primerané opatrenia na ochranu údajov našich používateľov počas ich prenosu a po ich prijatí. Keď používatelia prostredníctvom Lokalít posielajú osobne identifikovateľné údaje, ich údaje sú chránené online aj offline. Keď na našich Lokalitách zadáte citlivé údaje, tieto údaje šifrujeme pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). Všetky údaje sa okrem toho šifrujú na disku pomocou hardvérového šifrovania.

Servery, na ktorých sú uložené osobne identifikovateľné údaje, sú v zabezpečenom prostredí v zabezpečenom dátovom centre úrovne Tier 4. Prístup k osobne identifikovateľným údajom majú iba zamestnanci, ktorí tieto údaje potrebujú na konkrétnu úlohu. Od týchto zamestnancov sa vyžaduje, aby zachovávali dôvernosť osobných údajov našich návštevníkov.

Prijateľné použitie

Táto časť sa vzťahuje na softvérové systémy a všetkých súvisiacich elektronických alebo tlačených pomocníkov a dokumentáciu, ku ktorým sa pristupuje na Lokalitách.

Používateľom sa udeľuje nevýhradné, neprenosné, nesublicencovateľné, odvolateľné povolenie na prístup a zobrazovanie Lokalít na obrazovkách ich počítačov a na generovanie výstupov z Lokalít, ako je to navrhnuté a určené podľa popisov v príslušnej dokumentácii k Lokalitám. Používatelia berú na vedomie, že spoločnosť DDI nebude zodpovedná alebo považovaná za vinnú v prípade akýchkoľvek problémov s výkonnosťou alebo prevádzkou vyplývajúcich z nedodržania zverejnených technických špecifikácií potrebných na prístup k Lokalitám. Spoločnosť DDI nebude zodpovedná ani neporuší svoje záväzky týkajúce sa výkonnosti alebo prevádzky z dôvodu akéhokoľvek technického alebo konštrukčného problému v rámci elektronickej siete, ktorý naruší prístup používateľov k verejnému internetu.

Softvér, obrazovky v rámci Softvéru, ani tlačené výstupy vytvorené zo Softvéru nesmú používať tretie strany a nesmú sa zverejňovať pre tretie strany, okrem prípadov, kedy to môže byť potrebné v súvislosti s vyšetrovaním zo strany vládnych alebo regulačných orgánov.

S výnimkou prípadov výslovne povolených v tomto dokumente používatelia nesmú: (i) kopírovať Softvér ako celok alebo jeho časť, (ii) reverzne kompilovať, reverzne zostavovať alebo vytvárať prístup k Softvéru s cieľom „hacknúť“ celý Softvér alebo ktorúkoľvek jeho časť, (iii) distribuovať, uvádzať na trh, prenajímať, sprístupňovať alebo prevádzať Softvér na tretie strany alebo (iv) upravovať Softvér, ak nie je stanovené inak. V tomto dokumente sa neudeľuje žiadna licencia, právo ani podiel na žiadnej obchodnej známke, obchodnom názve alebo servisnej známke spoločnosti DDI.

Ďalšie informácie nájdete v zmluve o podmienkach používania spoločnosti DDI.

Oprava/aktualizácia/odstránenie/deaktivácia osobných identifikačných údajov

Ak sa zmenia osobne identifikovateľné údaje používateľa alebo ak používateľ už nepotrebuje naše služby, správcom klienta umožňujeme prístup, opravu, aktualizáciu alebo odstránenie/deaktiváciu osobne identifikovateľných údajov používateľov. Spoločnosť DDI nemôže pre používateľov našich klientov plniť žiadosti týkajúce sa práv v oblasti údajov, pretože klienti sú prevádzkovateľmi týchto údajov. Ako sprostredkovateľ údajov klientov môže spoločnosť DDI konať iba na priame pokyny od prevádzkovateľa údajov (našich klientov). Jednotlivých používateľov, ktorí si chcú uplatniť svoje individuálne práva v oblasti údajov, odkážeme na organizáciu klienta.

Uchovávanie údajov

Vaše údaje budeme uchovávať, kým bude váš účet aktívny, alebo tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb vrátane štatistickej štandardizácie, maximálne 5 rokov od nečinnosti používateľa. Vaše údaje budeme uchovávať a používať v anonymizovanom formáte na účely výskumu a podľa potreby na dodržanie našich zákonných povinností, riešenie sporov a vymáhanie našich dohôd.

Zážitky virtuálnej reality

Spoločnosť DDI využíva headsety pre virtuálnu realitu na rôzne zážitky virtuálnej reality. Takéto zážitky a headsety zbierajú okrem bežných postupov spoločnosti DDI dodatočné údaje. Medzi takéto údaje okrem iného patria: hlasové nahrávky, údaje o pohybe, srdcovej frekvencii a GSR.

Prevod alebo postúpenie

Prevod alebo postúpenie v súvislosti s prevodom vlastníctva podniku alebo konkurzom. V prípade zlúčenia, akvizície, reorganizácie, konkurzu alebo iného predaja celého nášho majetku alebo jeho časti môžu byť akékoľvek používateľské informácie, ktoré vlastní a má pod kontrolou naša spoločnosť, súčasťou majetku prevedeného tretím stranám. Vyhradzujeme si právo v rámci tohto typu transakcie previesť alebo postúpiť vaše osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré sme získali od používateľov Služieb, tretím stranám. Údaje zhromaždené prostredníctvom niektorých Lokalít však patria organizáciám našich klientov a nepovažovali by sa za aktívum určené na prenos bez predchádzajúceho súhlasu. Okrem prípadného nariadenia konkurzného správcu alebo iného súdu bude používanie a sprístupnenie všetkých prevedených používateľských informácií podliehať týmto pravidlám. Všetky informácie, ktoré odošlete alebo ktoré sa získajú po prevode tohto typu, však môžu podliehať novým pravidlám ochrany osobných údajov, ktoré prijal nástupnícky subjekt.

Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas budeme tieto Pravidlá ochrany osobných údajov aktualizovať. Pri ich aktualizácii uverejníme zmeny na Lokalitách a iných miestach, ktoré budeme považovať za vhodné, aby mali naši používatelia vždy informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a prípadne za akých okolností ich zdieľame alebo zverejňujeme.

Ak budeme plánovať použitie osobne identifikovateľných údajov používateľov spôsobom, ktorý sa líši od spôsobu uvedeného v čase ich získania, upozorníme používateľov zverejnením oznámenia na Lokalitách počas 30 dní alebo odoslaním e-mailu používateľom predtým, než daná zmena nadobudne účinnosť.

Ochrana údajov detí

Na Lokalitách sa nezverejňuje obsah ani nezhromažďujú údaje, ktoré sú zamerané na deti.

Riešenie sťažností

Spoločnosť DDI sa v súlade s princípmi Privacy Shield zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa nášho zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov. Osoby v EÚ a Švajčiarsku sa môžu s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa našich pravidiel programu Privacy Shield obrátiť najskôr na spoločnosť DDI na adrese: DataProtectionOfficer@ddiworld.com, telefonicky na telefónnom čísle +1-412-376-5803 alebo na poštovej adrese:

Attn: DDI Data Protection Officer
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017

Pokiaľ ide o sťažnosti od dotknutých osôb z EÚ a Švajčiarska, ktoré sa nedajú priamo vyriešiť v spolupráci so spoločnosťou DDI, sa spoločnosť DDI rozhodla spolupracovať s orgánmi EÚ na ochranu osobných údajov a švajčiarskym komisárom pre ochranu osobných údajov a informácií a zaviazala sa dodržiavať informácie a rady, ktoré môžu uvedené orgány poskytnúť v súvislosti s týmito nevyriešenými sťažnosťami (ako je to ďalej opísané v Pravidlách programu Privacy Shield). Kontaktujte nás a my vás odkážeme na príslušné kontaktné osoby orgánov pre ochranu osobných údajov alebo švajčiarskeho komisára pre ochranu osobných údajov a informácií.

Ak vašu sťažnosť v rámci programu Privacy Shield nemožno vyriešiť prostredníctvom vyššie uvedených kanálov, môžete za určitých podmienok iniciovať záväzné rozhodcovské konanie pre niektoré zostatkové nároky, ktoré neboli vyriešené inými mechanizmami na nápravu. Pozrite si prílohu 1 programu Privacy Shield na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction .

Kontaktné údaje

V prípade otázok alebo problémov v súvislosti s týmito pravidlami kontaktujte adresu DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Attn: DDI Data Protection Officer
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
+1-412-376-5803

ZVYŠNÁ ČASŤ TÝCHTO PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SA VZŤAHUJE NA PODNIKOVÉ INTERNETOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI DDI, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ DOMÉNY NAJVYŠŠEJ ÚROVNE DDIWORLD.COM A DDI.COM (ĎALEJ LEN „INTERNETOVÉ LOKALITY“). AK NIE STE NA JEDNEJ Z INTERNETOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI DDI, NEMUSÍTE ČÍTAŤ ĎALEJ.

Súhlas pre marketing

Odoslaním kontaktného formulára, formulárov sťahovania obsahu alebo iných formulárov dostupných na našich verejných internetových lokalitách používatelia súhlasia s tým, aby ich spoločnosť DDI kontaktovala e-mailom, získavala ich osobné údaje a spracovávala tieto informácie pri poskytovaní služieb a na marketingové a výskumné účely. Každý formulár obsahuje odkaz na informovanie používateľov o ich právach a spôsoboch použitia ich údajov v zmysle Pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti DDI. Používatelia majú právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Uchádzajte sa o pracovné príležitosti cez tretiu stranu - dodávateľa

Používame cloudový náborový systém tretej strany - dodávateľa, ktorý kandidátom umožňuje uchádzať sa alebo byť posúdený pre pracovné príležitosti v spoločnosti DDI.

Na adrese https://www.ddiworld.com/gdpr/data-request-form-individual nás môžete kontaktovať alebo odoslať formulár s požiadavkou o odstránenie vašich informácií z našich databáz.

Profily

Informácie, ktoré poskytnú používatelia Lokalít, sa ukladajú v používateľskom profile. Následne získané informácie týkajúce sa daného používateľského profilu, ktoré získavame prostredníctvom súborov cookie, súborov denníka a/alebo tretích strán, sa naviažu na daný profil s cieľom zlepšiť obsah lokality pre používateľa. Tento profil sa používa na prispôsobenie návštevy používateľa na Lokalitách a na nasmerovanie relevantného obsahu na používateľa.

Od tretích strán nakupujeme marketingové údaje a pridávame ich do našej existujúcej používateľskej databázy na účel lepšieho zacielenia našej reklamy a poskytovania relevantných informácií, ktoré by našich používateľov mali zaujímať. Tieto informácie používame na vylepšenie alebo prekrytie profilu jednotlivých používateľov. Tieto agregované marketingové údaje sú preto naviazané na profil používateľov.

Miniaplikácie

Miniaplikácie podporujú funkcie, ktoré vyžadujú, aby ste zverejnili určité osobne identifikovateľné údaje za predpokladu, že používateľ sa rozhodne zapojiť. Tieto údaje sa zhromažďujú rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom formulárov, prieskumov, súťaží, fór, odberu alebo zrušenia odberu e-mailov a opravy alebo aktualizácie osobne identifikovateľných údajov a používajú sa len na účely, na ktoré sa zhromaždili.

Blogy, chatovacie miestnosti, diskusné fóra a verejné fóra

Ak zverejníte online osobné údaje, ktoré budú verejne prístupné, je možné, že budete dostávať nevyžiadané správy od iných osôb. Pamätajte, že vždy, keď dobrovoľne zverejníte osobné údaje online, napríklad na blogoch, diskusných fórach, prostredníctvom e-mailu alebo v chatoch, ostatní môžu tieto údaje zaznamenať a používať.

Nie sme zodpovední za osobne identifikovateľné údaje, ktoré sa na týchto fórach rozhodnete uviesť. Ak chcete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov z nášho blogu alebo fóra komunity, kontaktujte nás na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com Je možné, že v niektorých prípadoch vaše osobné údaje nebudeme môcť odstrániť, takže vám dáme vedieť, ak ich nebudeme vedieť odstrániť a prečo ich nevieme odstrániť.

Funkcie sociálnych médií

Naša webová lokalita obsahuje Funkcie sociálnych médií, napríklad tlačidlá pre Facebook, Twitter a LinkedIn. Tieto lokality zhromažďujú vašu IP adresu, ktorú stránku na našej lokalite navštevujete a môžu vytvoriť súbor cookie, aby mohla daná Funkcia správne fungovať. Hosting pre Funkcie sociálnych médií poskytuje buď tretia strana alebo sa zabezpečuje priamo na našej Lokalite. Na vašu interakciu s týmito Funkciami sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Referencie zákazníkov

Na našej webovej stránke uverejňujeme referencie zákazníkov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred uverejnením referencie žiadame zákazníka prostredníctvom e-mailu o súhlas, že môžeme spolu s referenciou uverejniť aj jeho meno. Ak chcete odstrániť svoje osobné údaje z tejto časti našej lokality, kontaktujte nás na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Používanie informácií

Návštevníci Lokality poskytujú osobné údaje dobrovoľne prostredníctvom viditeľných prostriedkov na zadávanie alebo zber údajov. Akékoľvek osobné údaje budú pre spoločnosť DDI dostupné, až keď ich dobrovoľne odošlete. Keď spoločnosť DDI tieto údaje dostane, posielajú sa do pobočky spoločnosti DDI, ktorá je pripravená na vašu žiadosť alebo komentár odpovedať. Informácie o vás neprenajímame, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami, ak nie je uvedené inak v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Spoločnosť DDI môže tiež tieto informácie využívať na oznamovanie udalostí a nových produktov a služieb. Spoločnosť DDI využíva zozbierané údaje na zlepšenie obsahu našej Webovej lokality, na vylepšenie existujúcich produktov a služieb a na zefektívnenie komunikácie s vami. Napriek nášmu najlepšiemu úsiliu však internetová a e-mailová komunikácia nikdy nie je dôverná na 100 % a je možné, že informácie, ktoré sa nám odosielajú, prečítajú alebo získajú iné strany. Žiadne z vašich informácií nevydávame ani nezdieľame na žiadne iné účely, než na ktoré sú určené.

Súbory cookie online chatu služieb pre zákazníkov

Tretia strana – náš poskytovateľ online chatu služieb pre zákazníkov využíva súbory cookie na prepojenie profilových údajov (odoslaných jednotlivcami spoločnosti DDI) s chatom, ktorý spravujú zástupcovia klienta spoločnosti DDI (operátori). Vytvorením súboru cookie používatelia nemusia zadávať údaje svojho profilu viac ako jedenkrát, vďaka čomu pri chatovaní ušetria čas. Ďalšie štatistické údaje o spôsobe využívania našich Webových lokalít sa zhromažďujú s cieľom vylepšiť využívanie služieb pre zákazníkov.

Súbory cookie vyhľadávacieho nástroja

Tretia strana – náš poskytovateľ obchodných služieb využíva súbory cookie na prepojenie návštev na našej lokalite s prekliknutiami zo sponzorovaných odkazov platených podľa počtu kliknutí, ktoré spoločnosť DDI umiestňuje na lokalitách externých vyhľadávačov. Fungujú tak, že v počítači používateľa vytvoria súbor cookie, keď klikne na jeden z našich sponzorovaných odkazov platených podľa počtu kliknutí. Ak sa potom používateľ dostane na jednu z určených konverzných stránok spoločnosti DDI, súbor cookie sa pripojí na našu webovú stránku. Po vytvorení spojenia tretia strana – poskytovateľ obchodných služieb zaznamená úspešnú konverziu pre spoločnosť DDI.

Niektoré z týchto tretích strán – našich poskytovateľov obchodných služieb (napr. analytické služby agregovaného prenosu údajov, napríklad Google Analytics, internetové vyhľadávače a chat podpory naživo) využívajú na našej lokalite súbory cookie. K týmto súborom cookie nemáme žiadny prístup a nemáme nad nimi žiadnu kontrolu.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na použitie súborov cookie Lokalitami a nevzťahujú sa na použitie súborov cookie žiadnymi tretími stranami.

Technológie sledovania

Spoločnosť DDI a naši marketingoví partneri používajú na niektorých našich lokalitách technológie, ako sú súbory cookie alebo podobné technológie. Tieto technológie sa používajú pri analyzovaní trendov, ukladaní mena používateľa a hesla, aby ste ich nemuseli zadávať pri každej návšteve lokality, pri spravovaní lokality, sledovaní pohybu používateľov na lokalite a zhromažďovaní demografických informácií o našej používateľskej základni. Od týchto spoločností môžeme dostávať výpisy na základe využívania týchto technológií v individuálnom a/alebo agregovanom formáte.

Lokálne ukladanie – súbory cookie HTML 5/Flash

Tretie strany, ktoré sú našimi partnermi na poskytovanie určitých funkcií na našej lokalite alebo na zobrazovanie reklám na základe toho, ako si prezeráte webové stránky, využívajú lokálne zdieľané objekty (LSO), napríklad HTML 5, na získavanie a ukladanie informácií. Rôzne prehliadače môžu ponúkať svoje vlastné nástroje na odstraňovanie lokálne zdieľaných objektov HTML 5.

Reklamy

Na zobrazovanie reklám na našej Webovej lokalite alebo na spravovanie našich reklám na iných lokalitách využívame reklamnú sieť tretej strany. Náš partner – tretia strana tiež môže využívať technológie, ako napríklad súbory cookie, na získavanie informácií o vašich aktivitách na tejto lokalite a iných lokalitách, aby vám poskytovala reklamy podľa toho, ako si prezeráte webové stránky, a podľa vašich záujmov. Ak nechcete, aby sa tieto informácie využívali na zobrazovanie reklám podľa vašich záujmov, môžete takéto zobrazovanie zrušiť kliknutím sem (alebo ak sa nachádzate v Európskej únii, kliknite sem). Upozorňujeme, že týmto sa nezruší zobrazovanie všetkých reklám; budete naďalej dostávať štandardné reklamy.

Odber bulletinu

Tretia strana – poskytovateľ služieb vydávania bulletinov pre spoločnosť DDI, ktorý má na starosti odber e-mailového bulletinu, v mene spoločnosti DDI bezpečným a dôverným spôsobom zhromažďuje a ukladá informácie návštevníkov. Medzi tieto informácie patria okrem iného zoznamy e-mailových adries, články, odpovede z prieskumov, listy a štatistiky využívania.

Tieto informácie vlastní spoločnosť DDI a nie sú prístupné žiadnym iným tretím stranám. Ak už nechcete náš bulletin dostávať, môžete zrušiť odber podľa pokynov na zrušenie odberu, ktoré sú uvedené v každej komunikácii.

Online chat služieb pre zákazníkov

Tretia strana – poskytovateľ online chatu služieb pre zákazníkov spoločnosti DDI v mene spoločnosti DDI bezpečným a dôverným spôsobom zbiera a ukladá informácie o používateľoch na účel spravovania online chatu.

Ak používatelia použijú túto funkciu, budú požiadaní, aby zadali svoje meno vo formáte alebo detaile, v akom budú chcieť. Počas chatu sa používatelia naživo pýtajú a dostávajú odpovede od operátora spoločnosti DDI. Tretia strana – poskytovateľ online chatu služieb pre zákazníkov uchováva prepisy rozhovorov z týchto chatov. Po skončení chatu môžu byť používatelia požiadaní, aby vyplnili výstupný prieskum s cieľom získať cennú spätnú väzbu o službách spoločnosti DDI. Vyplnenie výstupného prieskumu je dobrovoľné. Prieskumy môžu používateľa žiadať o kontaktné údaje a demografické údaje. Zbierajú sa aj údaje prostredníctvom agregovaných informácií sledovania zo súborov cookie. Tretia strana – poskytovateľ online chatu služieb pre zákazníkov využíva informácie, ktoré zozbiera, na zlepšenie služby, ktorú poskytuje spoločnosti DDI. S inými tretími stranami sa nezdieľajú žiadne informácie.

Online prieskumy

Tretia strana – poskytovateľ online prieskumov pre spoločnosť DDI v mene spoločnosti DDI bezpečným a dôverným spôsobom zbiera a ukladá informácie o používateľoch na účel spravovania online prieskumov. Tento poskytovateľ umožňuje spoločnosti DDI vytvárať prieskumy a dotazníky na distribúciu potenciálnym respondentom v prieskumoch.

Tretia strana – náš poskytovateľ online prieskumov uchováva informácie o respondentoch, medzi ktorými môžu byť informácie o príjemcoch prieskumov spoločnosti DDI a iné demografické údaje a údaje užitočné pre spoločnosť DDI. Tretia strana – poskytovateľ online prieskumov využíva informácie, ktoré zozbiera, na zlepšenie služby, ktorú poskytuje spoločnosti DDI. S inými tretími stranami sa nezdieľajú žiadne informácie.

Talk to an Expert: sk-sk
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Spoločnosti DDI dávam povolenie k zhromažďovaniu a spracovávaniu mojich osobných údajov na zaistenie služieb pre mňa a na účely marketingu a prieskumu. Som si vedomý/á svojich práv a toho, akým spôsobom budú využité moje údaje, ako sa uvádza v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti DDI. Som si vedomý/á, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Enter security code:
 Security code