Single Arrows_RGB

Polityka prywatności Development Dimensions International

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie 1 lutego 2020 r.
(Kliknij tutaj, aby pobrać wersję PDF tej Polityki)

Wyświetloną przez użytkownika witrynę zaprojektowała i zarządza firma Development Dimensions International (DDI). Firma DDI oferuje na całym świecie szereg rozwiązań przywódczych oraz narzędzi internetowych obejmujących rozwój kompetencji przywódczych, wdrożenie strategii zarządzania talentami, jak również procesy diagnostyczne. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zbierania i wykorzystywania informacji z witryn internetowych i platform na stronach („Strony”), do których się odnosi.

Pytania i skargi związane z niniejszą Polityką prywatności lub naszym postępowaniem prosimy kierować na adres DataProtectionOfficer@ddiworld.com . Korzystanie z informacji zebranych za pośrednictwem naszych Witryn ogranicza się do celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj. świadczenia usług, które Klient zlecił firmie DDI, udostępnienia informacji potencjalnym Klientom, zbierania informacji do celów badawczych oraz do zbierania danych o kandydatach odpowiadających na oferty pracy w DDI.

Firma DDI ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych obejmujących imiona i nazwiska, nazwy firm, adresy e-mail, stanowiska, dane adresowe, numery telefonów i adresy IP w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz za dalsze przekazywanie tych danych podmiotowi zewnętrznemu działającemu w imieniu firmy DDI jako pośrednik. Firma DDI jest certyfikowana zgodnie z ramami Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA przyjętymi przez amerykański Departament Handlu, które odnoszą się do zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma DDI zaświadczyła wobec Departamentu Handlu USA, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności. W razie wystąpienia konfliktu między warunkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności a zasadami programu Tarcza Prywatności pierwszeństwo mają zasady programu Tarcza Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności oraz nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/ .

Wszystkie dane, niezależnie od kraju pochodzenia, są przesyłane, przetwarzane i przechowywane na terenie Stanów Zjednoczonych. Dane mogą być również dostępne lub wykorzystywane globalnie w miejscu, w którym znajdują się upoważnieni klienci lub współpracownicy DDI świadczący usługi na rzecz klienta.

Ponadto firma DDI działa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zawartymi w nim wymaganiami i parametrami dotyczącymi danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z ramami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, firma DDI podlega uprawnieniom regulacyjnym Federalnej Komisji Handlu USA w zakresie egzekwowania prawa. W niektórych sytuacjach firma DDI może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym m.in. związane ze spełnieniem wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowaniem prawa. Chociaż podejmujemy działania według standardów przyjętych powszechnie w branży i utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia w celu ochrony prywatności użytkowników, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne w celu realizacji procedury prawnej, wykonania nakazu sądowego lub w toku postępowania wszczętego w odniesieniu do naszej Witryny, w celu ochrony praw użytkownika, dla bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób lub w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa. Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to związane ze świadczeniem usług lub w innych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce.

Pod pewnymi warunkami, szerzej opisanymi na stronie internetowej Tarczy Prywatności , użytkownik może być uprawniony do powoływania się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostaną wyczerpane.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy następujących zagadnień związanych z prywatnością:

W odniesieniu do wszystkich witryn

W odniesieniu do Witryn internetowych DDI

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do informacji zbieranych za pośrednictwem Witryn i nie obejmuje informacji, które mogą być zbierane przez oprogramowanie pobrane z Witryn ani witryn zewnętrznych, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem łączy umieszczonych w naszych Witrynach.

Zbieranie informacji

Właścicielami informacji zbieranych w Witrynach są firma DDI, nasi klienci, nasi potencjalni klienci, podmioty danych badawczych oraz kandydaci odpowiadający na oferty pracy. Firma DDI zbiera informacje od swoich użytkowników w kilku różnych miejscach w Witrynach. DDI korzysta również z zewnętrznych dostawców usług zagregowanej analizy ruchu oraz platform automatyzacji działań marketingowych do realizacji działań marketingowych i doskonalenia procesów, w tym zbierania adresów IP w celu analizy ruchu w sieci oraz debugowania procesów użytkownika.

Klienci korzystają z Witryn w celu zbierania danych osobowych kandydatów, takich jak imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów, w związku z konkretną ofertą pracy lub naborem. Nie występuje bezpośrednia zależność między witryną klienta a Witrynami, choć na życzenie klienta w jego witrynach mogą istnieć łącza do treści Witryn.

W celu pełnego wykorzystania funkcji oferowanych przez Witryny może być konieczne podanie przez użytkownika pewnych informacji umożliwiających identyfikację jego osoby. Dane umożliwiające identyfikację są udostępniane i wykorzystywane przez firmę DDI oraz przez klienta (dla którego dana witryna jest utrzymywana), a także przez wszelkich innych dostawców zewnętrznych wybranych przez klienta do pomocy w procesach oceny i wyboru kandydatów oraz pracowników.

W przypadku witryn, w których użytkownik ma swoje konto, przyjmuje on wyłączną odpowiedzialność za poufność swojej nazwy logowania i hasła. W przypadku podejrzenia naruszenia poufności należy pisać na adres DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Zbierane informacje nie są nigdy sprzedawane podmiotom trzecim ani udostępniane bez wcześniejszej zgody, z wyjątkiem sytuacji wymienionych w niniejszej Polityce.

Używanie informacji

Firma DDI nie będzie korzystać z indywidualnych zapisów ani innych danych w sposób umożliwiający identyfikację osób lub organizacji klienta jako źródła tych danych, z wyjątkiem celów, dla których są one zbierane.

Podsumowania tych zagregowanych analiz danych mogą być prezentowane publicznie (np. na konferencjach naukowych). Weryfikacja podejmowanych przez nas działań i skumulowanych wyników przez grono profesjonalistów zapewnia aktualność metodologii oceny stosowanej przez DDI, jej zgodność z najlepszymi praktykami oraz standardami branżowymi, technicznymi i prawnymi. Chociaż podsumowania mogą być połączone z konkretną branżą, organizacje klientów i tożsamości uczestników pozostają całkowicie poufne.

Podsumowania zagregowanych danych mogą być również wykorzystywane do tworzenia profili normatywnych (lub „punktów odniesienia”) w ocenach. Profile normatywne nie identyfikują osób fizycznych ani organizacji klienta, jednak dane źródłowe mogą odsyłać do niektórych lub wszystkich organizacji klienta, które są zawarte w zbiorze danych w celu zdefiniowania charakterystyk próbki norm (takich jak platforma, branża itp.). Nazwy organizacji nie będą wymieniane bez ich zgody i o ile zagregowany profil nie będzie obejmował co najmniej 5 organizacji. W żadnym wypadku nie będą używane profile normatywne umożliwiające identyfikację danych osób lub organizacji jako takich.

Powiadomienia dotyczące usług

Niekiedy konieczne jest wysłanie powiadomienia ściśle związanego z usługą. Możemy np. wysłać do użytkownika wiadomość e-mail z informacją, gdy jedna lub więcej z naszych Witryn jest tymczasowo niedostępna ze względu na prowadzone prace konserwacyjne. Użytkownik nie ma zasadniczo możliwości rezygnacji z tego rodzaju powiadomień. Wiadomości te ze swej natury mają charakter informacyjny w odniesieniu do świadczonej usługi i nie mają one charakteru promocyjnego.

Obsługa klienta

Kontaktujemy się z użytkownikami regularnie w celu świadczenia zamówionych usług, a w kwestiach dotyczących ich kont odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z życzeniem użytkownika.

Zewnętrzne podmioty pośredniczące i dostawcy usług

Aby świadczyć użytkownikowi pewne usługi, firma DDI może uzupełniać przekazane jej dane osobowe o informacje uzyskane od stron trzecich, na przykład dotyczące profilów firmowych i branżowych. Współpracujemy również z firmami zewnętrznymi w zakresie świadczenia specjalnych usług i udostępniania specjalnych funkcji w naszych Witrynach (np. czat na żywo). Udostępniamy wyłącznie kluczowe informacje niezbędne tym firmom zewnętrznym do świadczenia usług. Podmioty zewnętrzne nie są uprawnione do wykorzystywania danych umożliwiających identyfikację użytkowników do celów innych niż świadczenie usług. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie dzierżawimy ani nie wprowadzamy do obrotu handlowego danych umożliwiających stronom trzecim identyfikację osób do ich celów promocyjnych.

Wybór/rezygnacja

Udzielanie przez użytkowników informacji żądanych przez Witryny lub kontynuowanie korzystania z Witryn po uzyskaniu możliwości zapoznania się z treścią niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z akceptacją jej warunków oraz opisanych w niej warunków korzystania przez firmę DDI z zebranych informacji. W przypadku braku akceptacji niniejszej Polityki prywatności użytkownik nie powinien korzystać z Usług. Użytkownicy mają również prawo do odwołania wcześniejszej zgody, a w takim wypadku dostęp do Witryn i korzystanie z Usług zostanie wstrzymane.

Łącza

Witryny mogą zawierać łącza do witryn zewnętrznych. Należy pamiętać, że firma DDI nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności obowiązujące w tych witrynach. Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności w momencie przechodzenia z naszych Witryn na inne witryny internetowe oraz do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej Witryny, która gromadzi informacje umożliwiające identyfikację użytkowników.

Bezpieczeństwo

Witryny DDI chronią dane przekazane przez użytkowników, zarówno podczas transmisji danych, jak i po ich otrzymaniu, według przyjętych powszechnie w branży standardów i z zachowaniem uzasadnionych środków ostrożności. W trakcie przekazywania danych umożliwiających identyfikację za pośrednictwem Witryn dane użytkowników są chronione zarówno online, jak i offline. Dane wrażliwe wprowadzane przez użytkownika w naszych Witrynach są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer). Ponadto wszystkie dane są szyfrowane na dysku za pomocą szyfrowania sprzętowego.

Serwery przechowujące dane umożliwiające identyfikację osób znajdują się w bezpiecznym centrum przetwarzania danych klasy Tier 4. Dostęp do danych umożliwiających identyfikację osób przyznawany jest wyłącznie pracownikom, którym są one niezbędne do realizacji konkretnych zadań. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności danych osobowych osób odwiedzających.

Dozwolony użytek

Niniejsza sekcja dotyczy systemów oprogramowania oraz wszelkich powiązanych z nimi elektronicznych lub drukowanych wersji pomocy oraz dokumentacji dostępnych za pośrednictwem Witryn.

Użytkownikom przyznaje się niewyłączne, niepodlegające przeniesieniu ani udzieleniu podlicencji, odwołalne prawa dostępu do Witryn i wyświetlania ich na ekranach swoich komputerów oraz do generowania wyników na podstawie Witryn zgodnie z projektem i zamierzeniami opisanymi w stosownej dokumentacji Witryn. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że firma DDI nie będzie ponosić odpowiedzialności ani winy za jakiekolwiek problemy z wydajnością lub obsługą wynikające z niespełnienia opublikowanych kryteriów technicznych niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryn. Firma DDI nie będzie ponosić odpowiedzialności ani winy za niewywiązanie się ze zobowiązań w zakresie jakości obsługi lub wydajności, które jest spowodowane problemem technicznym lub konstrukcyjnym dotyczącym sieci elektronicznej powodującym ograniczenie dostępu użytkowników do publicznej sieci internetowej.

Oprogramowanie, jego poszczególne ekrany ani wydruki wyników wygenerowane przez Oprogramowanie nie mogą być udostępniane do użytku ani ujawniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których może to być wymagane przez organy państwowe lub regulacyjne.

Z wyjątkiem przypadków, na które wyraźnie wyrażono tutaj zgodę, użytkownikom nie wolno: (i) kopiować Oprogramowania w całości ani w części; (ii) dekompilować, dezasemblować ani uzyskiwać dostępu do Oprogramowania ani żadnej jego części w zamiarach bezprawnych; (iii) rozpowszechniać, oferować na sprzedaż, dzierżawić, wypożyczać, udostępniać ani przekazywać Oprogramowania podmiotom trzecim; lub (iv) modyfikować Oprogramowania, o ile nie przewidziano inaczej. Niniejsza umowa nie oznacza przyznania licencji, praw ani udziałów w znakach towarowych, nazwach handlowych ani znakach usługowych firmy DDI.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Umowie o warunkach korzystania ze stron internetowych firmy DDI.

Poprawianie/aktualizacja/usuwanie/dezaktywacja danych osobowych

Jeśli zajdą zmiany w informacjach umożliwiających identyfikację użytkownika lub użytkownik nie chce już korzystać z naszych usług, firma DDI zapewnia administratorom Klientów możliwość dostępu do tych danych w celu ich skorygowania, aktualizacji lub usunięcia/dezaktywacji. Firma DDI nie może spełnić żądań dotyczących praw do danych dla użytkowników naszych Klientów, ponieważ to Klienci są administratorami tych danych. Jako przetwarzający dane Klienta, firma DDI może działać tylko na bezpośrednie polecenia administratora danych (naszych Klientów). Użytkownicy indywidualni pragnący skorzystać z przysługujących im praw do danych osobowych zostaną skierowani do organizacji Klienta.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane użytkownika przez cały okres aktywności konta lub dopóki jest to konieczne w celu świadczenia usług, włącznie z czasem statystycznej normalizacji, przez okres maksymalnie 5 lat po ustaniu aktywności użytkownika. Informacje dotyczące użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane w formacie zanonimizowanym na potrzeby badań oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i realizacji umów.

Szkolenia z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej

DDI wykorzystuje zestaw do rzeczywistości wirtualnej, aby ćwiczyć zachowania pracowników w wielu różnych sytuacjach. Podczas tych symulacji urządzenie gromadzi dodatkowe dane, których nie udałoby nam się zarejestrować w ramach naszych ogólnych procesów. Dane te obejmują między innymi: rejestrowanie głosu oraz informacji o ruchach, tętnie i reakcji skórno-galwanicznej.

Przeniesienie lub cesja

Przeniesienie lub cesja w związku z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa lub upadłością. W przypadku fuzji, przejęcia, reorganizacji, upadłości lub innej sprzedaży całości lub części naszych aktywów, wszelkie informacje o użytkownikach będące w posiadaniu lub pod naszą kontrolą mogą stanowić jeden z aktywów przekazanych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo, w ramach tego rodzaju transakcji, do przekazywania lub przypisywania danych osobowych i innych informacji zebranych od użytkowników Usług do osób trzecich. Jednak dane zebrane za pośrednictwem niektórych Witryn należą do organizacji naszych klientów i nie będą bez ich uprzedniej zgody wchodzić w skład przekazywanych aktywów. W zakresie innym niż zarządzony przez sąd upadłościowy lub inny, lub w inny sposób uzgodniony przez użytkownika, wykorzystanie i ujawnienie wszystkich przekazywanych informacji o użytkownikach będzie podlegać niniejszej Polityce. Jednakże wszelkie informacje przekazane przez użytkownika lub zebrane po tego typu przekazaniu mogą podlegać nowej polityce prywatności przyjętej przez podmiot przejmujący.

Zmiany w Polityce prywatności

Okresowo wprowadzamy zmiany w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian umieścimy odpowiednie informacje w Witrynach i w innych miejscach, które uznamy za stosowne, aby na bieżąco informować użytkowników o rodzajach zbieranych informacji, sposobach ich wykorzystywania i okolicznościach, w jakich ewentualnie mogą one zostać ujawnione.

Jeśli jednak będziemy chcieli wykorzystać dane umożliwiające identyfikację użytkownika w sposób różniący się od opisanego w czasie zbierania danych, przez 30 dni będziemy wyświetlać w naszych Witrynach informację o takiej zmianie lub prześlemy do użytkowników wiadomość e-mail, zanim zmiana wejdzie w życie.

Ochrona danych dzieci

W Witrynach nie są publikowane treści kierowane do dzieci ani nie są zbierane dane dotyczące dzieci.

Rozpatrywanie skarg

Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności firma DDI zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących zbierania przez nią i używania danych osobowych użytkownika. Osoby z Unii Europejskiej i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki w zakresie Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą DDI pod adresem: DataProtectionOfficer@ddiworld.com, telefonicznie pod numerem +1-412-376-5803 lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres:

Do wiadomości: inspektor ds. ochrony danych DDI.
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017

W przypadku skarg ze strony podmiotów danych z UE i Szwajcarii, których nie można rozwiązać bezpośrednio z firmą DDI, firma DDI zdecydowała się współpracować odpowiednio z organami ochrony danych UE (OOD) i szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) oraz stosować się do informacji i porad, które OOD i FDPIC mogą zapewnić w związku z takimi nierozwiązanymi skargami (zgodnie z dalszym opisem w Zasadach Tarczy Prywatności). Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać przekierowanie do odpowiednich osób kontaktowych po stronie OOD lub FDPIC.

Jeśli skarga dotycząca Tarczy Prywatności nie może być rozwiązana za pomocą powyższych kanałów, pod pewnymi warunkami, użytkownik może powołać się na wiążący arbitraż w przypadku niektórych pozostałych roszczeń, które nie zostały rozwiązane przez inne mechanizmy zadośćuczynienia. Z Załącznikiem 1 do Tarczy Prywatności można zapoznać się pod adresem https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction .

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką należy pisać na adres DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Do wiadomości: inspektor ds. ochrony danych DDI.
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
+1-412-376-5803

POZOSTAŁA CZĘŚĆ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI DOTYCZY KORPORACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY DDI W DOMENACH NAJWYŻSZEGO POZIOMU DDIWORLD.COM I DDI.COM (ZWANYCH DALEJ „WITRYNAMI INTERNETOWYMI). UŻYTKOWNIK MOŻE NA TYM ETAPIE ZREZYGNOWAĆ Z DALSZEGO CZYTANIA , O ILE NIE ZNAJDUJE SIĘ NA JEDNEJ Z WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY DDI.

Zgoda marketingowa

Podczas przesyłania formularza kontaktowego, formularzy pobierania treści lub innych formularzy dostępnych w naszych publicznych witrynach internetowych, użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od DDI, gromadzenie danych osobowych i przetwarzanie tych informacji w ramach świadczenia usług oraz w celach marketingowych i badawczych. W każdym formularzu znajduje się łącze, aby użytkownicy byli świadomi swoich praw oraz tego, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane zgodnie z odniesieniami w Polityce prywatności firmy DDI. Użytkownicy mają prawo do wycofania wydanej zgody w dowolnym momencie.

Ubieganie się o pracę za pośrednictwem dostawców zewnętrznych

Wykorzystujemy oparte na chmurze oprogramowanie do rekrutacji od zewnętrznego dostawcy, aby umożliwić kandydatom odpowiadanie na oferty pracy w DDI i udział w procesie rekrutacji.

Aby zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych, można się z nami skontaktować lub przesłać formularz wniosku dotyczącego danych pod adresem https://www.ddiworld.com/gdpr/data-request-form-individual.

Profile

Informacje podane przez użytkowników Witryn są przechowywane w ich profilach użytkownika. Zbierane za pośrednictwem plików cookie, plików dzienników i/lub podmiotów zewnętrznych informacje dotyczące danego profilu użytkownika są kojarzone z tym profilem w celu optymalizacji kierowanych do użytkownika treści witryn. Ten profil służy do dostosowania działania Witryn do odwiedzających je użytkowników oraz do kierowania do nich istotnych dla nich treści.

Firma DDI kupuje dane marketingowe od podmiotów zewnętrznych i dodaje je do swojej aktualnej bazy danych użytkowników, aby lepiej kierować swoje reklamy do użytkowników i zapewniać im właściwe treści, którymi mogliby być zainteresowani. Informacje te mogą być używane przez firmę DDI do poszerzania lub nakładania na profile indywidualnych użytkowników. W związku z tym te zagregowane dane marketingowe są powiązane z profilem użytkownika.

Widżety

Widżety obsługują funkcje wymagające od użytkownika dobrowolnego ujawnienia niektórych danych umożliwiających jego identyfikację. Informacje te pozyskiwane są na różne sposoby, m.in. przez: formularze, ankiety, konkursy, fora, subskrybowanie lub anulowanie subskrypcji wiadomości e-mail i korygowanie lub aktualizowanie danych umożliwiających identyfikację. Są one wykorzystywane tylko do celów, dla których zostały pobrane.

Blogi, czaty, tablice ogłoszeń i fora publiczne

Jeżeli użytkownik udostępnił swoje dane osobowe drogą elektroniczną w miejscu ogólnodostępnym, może to spowodować otrzymywanie niechcianych wiadomości od innych podmiotów. Należy pamiętać, że każdorazowo w przypadku dobrowolnego ujawnienia danych osobowych drogą elektroniczną — na przykład na blogach, w grupach dyskusyjnych, w wiadomościach e-mail lub w czatach — informacje te mogą być zbierane i wykorzystywane przez inne podmioty.

Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje umożliwiające identyfikację osoby, które użytkownik zdecyduje się opublikować na tych forach. Aby usunąć swoje dane osobowe z naszego blogu lub forum społecznościowego, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres DataProtectionOfficer@ddiworld.com . W niektórych przypadkach usunięcie danych osobowych może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji powiadomimy użytkownika o tym fakcie oraz jego przyczynach.

Funkcje mediów społecznościowych

W naszej Witrynie dostępne są funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski serwisów Facebook, Twitter oraz LinkedIn. Podczas korzystania z tych witryn mogą być rejestrowane adresy IP komputerów oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje mediów społecznościowych znajdują się na serwerach stron trzecich lub bezpośrednio w naszej Witrynie. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

Opinie klientów

Firma DDI publikuje w swojej witrynie internetowej opinie klientów, które mogą zawierać dane osobowe. Przed publikacją wraz z opinią imienia i nazwiska autora uzyskujemy zgodę klienta na ich publikację. Aby wyrazić życzenie usunięcia swoich danych osobowych z tej sekcji naszej witryny, należy skontaktować się z nami pod adresem DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Używanie informacji

Osoby odwiedzające witrynę podają wszelkie dane osobowe dobrowolnie, za pośrednictwem jawnych i widocznych mechanizmów zbierania danych. Wszelkie dane osobowe stają się dostępne dla firmy DDI wyłącznie w przypadku dobrowolnego przekazania ich przez użytkownika. Po otrzymaniu przez firmę DDI takich danych są one wysyłane do konkretnego biura DDI, które może udzielić użytkownikowi odpowiedzi na jego wniosek lub uwagi. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy informacji o użytkownikach podmiotom zewnętrznym, nie wymieniamy ich też z takimi podmiotami; wyjątek stanowią przypadki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Firma DDI może także wykorzystać takie dane do informowania z wyprzedzeniem o wydarzeniach oraz nowych produktach i usługach. Firma DDI wykorzystuje zebrane informacje do udoskonalania treści zamieszczonych w Witrynie internetowej, ulepszania istniejących produktów i usług oraz podnoszenia efektywności komunikacji z użytkownikiem. Jednak nawet mimo dołożenia wszelkich starań Internet i komunikacja elektroniczna nie zapewniają 100-procentowej poufności i istnieje możliwość, że przekazywane nam informacje zostaną odczytane lub przejęte przez inne podmioty. Firma DDI nie ujawnia ani nie udostępnia żadnych informacji użytkownika do celów innych niż te, do których są one przeznaczone.

Pliki cookie czatu do obsługi klienta online

Nasz zewnętrzny dostawca usług czatu do obsługi klienta online wykorzystuje pliki cookie do połączenia informacji profilowych (przesyłanych przez osoby zainteresowane kontaktem z firmą DDI) z bieżącymi sesjami czatu zarządzanymi przez pracowników działu obsługi klienta firmy DDI (operatorów). Dzięki konfiguracji plików cookie użytkownicy nie muszą wprowadzać swoich informacji profilowych więcej niż raz, co pozwala na oszczędność czasu w trakcie sesji czatu. Pozostałe informacje statystyczne o sposobach korzystania z naszych Witryn internetowych są zbierane po to, aby poprawić poziom obsługi klienta w przyszłości.

Pliki cookie wyszukiwarki

Nasz zewnętrzny dostawca usług biznesowych korzysta z plików cookie do łączenia wizyt na naszej stronie z kliknięciami reklam typu „płać za kliknięcie” (ang. pay-per-click) umieszczanych przez firmę DDI w zewnętrznych witrynach wyszukiwarek. Mechanizm ten działa w taki sposób, że plik cookie jest umieszczany na komputerze użytkownika, gdy kliknie on jedną ze sponsorowanych reklam typu „płać za kliknięcie”. Następnie, po przejściu przez użytkownika na jedną ze specjalnych stron konwersji firmy DDI, następuje skojarzenie pliku cookie z naszą stroną internetową. Po utworzeniu takiej pary nasz zewnętrzny dostawca usług biznesowych rejestruje pomyślną konwersję dla firmy DDI.

Niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług biznesowych (np. zagregowanych analiz ruchu, takich jak Google Analytics, wyszukiwarki internetowe i czat pomocy na żywo) korzystają z plików cookie na naszej stronie. Firma DDI nie ma dostępu do takich plików cookie ani kontroli nad nimi.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy użycia plików cookie przez Witryny i nie obejmuje wykorzystania plików cookie przez podmioty trzecie.

Technologie śledzenia

Firma DDI i jej partnerzy marketingowi wykorzystują w niektórych ze swoich witryn pliki cookie i podobne rozwiązania. Technologie te służą do analizy trendów, przechowywania nazw użytkowników i haseł w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnego wprowadzania ich przez użytkownika przy każdej wizycie w witrynie, administrowania witryną, śledzenia poczynań użytkowników w witrynie oraz zbierania danych demograficznych dotyczących naszej bazy użytkowników jako całości. Otrzymujemy od tych firm sprawozdania oparte na wykorzystaniu tych technologii, zarówno na formie indywidualnej, jak i zagregowanej.

Przechowywanie lokalne — pliki cookie HTML 5 / Flash

Nasi partnerzy, którzy zapewniają określone funkcje na naszej stronie lub wyświetlają w naszych witrynach reklamy, wykorzystując informacje o aktywności użytkowników podczas przeglądania sieci, również korzystają z technologii LSO, takich jak HTML5, do zbierania i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować swoje własne narzędzia zarządzania do usuwania obiektów LSO HTML5.

Reklamy

Współpracujemy z zewnętrznym dostawcą reklam internetowych przy wyświetlaniu reklam w naszej Witrynie lub zarządzaniu naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz zewnętrzny partner może korzystać z technologii, takich jak pliki cookie, w celu zbierania informacji o działaniach użytkowników w naszej witrynie lub w innych witrynach, aby dostarczać im reklamy wybrane na podstawie informacji o ich zainteresowaniach i aktywności podczas przeglądania stron. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były wykorzystywane w celu dostarczania dopasowanych reklam, może przesłać swoją rezygnację, klikając tutaj, a w przypadku użytkowników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej — tutaj. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy o tematyce ogólnej.

Subskrypcje biuletynów

Zewnętrzny dostawca usług publikowania biuletynu zarządzający dla firmy DDI subskrypcjami biuletynu zbiera i przechowuje w imieniu DDI dane odwiedzających w bezpieczny i zapewniający prywatność sposób. Informacje te obejmują między innymi spisy adresów e-mail, artykuły, odpowiedzi na ankiety, listy i statystyki dotyczące użycia.

Właścicielem tych informacji jest firma DDI i nie są one dostępne dla podmiotów trzecich. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać biuletynu firmy DDI, może z niego zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji znajdującymi się u dołu każdej wiadomości.

Czat do obsługi klienta online

Zewnętrzny dostawca czatu do obsługi klienta online firmy DDI zbiera i przechowuje dane użytkowników w bezpieczny i zapewniający prywatność sposób w imieniu firmy DDI, w celu zarządzania sesjami czatu online.

W przypadku korzystania z tej funkcji użytkownicy są proszeni o podanie swoich imion i nazwisk w wybranym przez nich formacie. W trakcie czatu użytkownicy uczestniczą w toczącej się na żywo sesji pytań i odpowiedzi z operatorem DDI. Nasz zewnętrzny dostawca czatu do obsługi klienta online przechowuje zapisy prowadzonych rozmów. Po zakończeniu czatu użytkownicy mogą być proszeni o wypełnienie ankiety stanowiącej ważne źródło opinii o usługach firmy DDI. Wypełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne. W ankietach mogą pojawiać się pytania o dane kontaktowe oraz informacje demograficzne. Dane są zbierane przez mechanizm agregacji śledzonych danych pochodzących z plików cookie. Nasz zewnętrzny dostawca czatu do obsługi klienta online korzysta ze zbieranych przez siebie danych do doskonalenia jakości usług świadczonych dla DDI. Żadne informacje nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Ankiety online

Zewnętrzny dostawca czatu online do obsługi klienta firmy DDI zbiera i przechowuje dane użytkowników w bezpieczny i zapewniający prywatność sposób w imieniu firmy DDI w celu zarządzania ankietami online. Dostawca ten umożliwia firmie DDI tworzenie ankiet i kwestionariuszy z myślą o ich dystrybucji wśród potencjalnych respondentów.

Nasz zewnętrzny dostawca ankiet online przechowuje dane respondentów, które mogą zawierać informacje o odbiorcach ankiet DDI, a także inne dane demograficzne oraz informacje użyteczne dla firmy DDI. Nasz zewnętrzny dostawca ankiet online korzysta z zebranych przez siebie danych do doskonalenia jakości usług świadczonych dla firmy DDI. Żadne informacje nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.